Automated migration in the banking environment for National Bank of Slovakia

The Windows 7 operating system was deployed through efficient migration throughout the IT infrastructure (instead of Windows XP with ending support), and user profiles, data, and client applications were migrated.

Customer profile

Implementation 2013

„Skúsenosti špecialistov spoločnosti AutoCont SK a.s. nám umožnili realizovať migráciu na Windows 7 efektívne a s minimálnymi prestojmi používateľov.”

Jozef Koiš

vedúci projektu

Initial situation and project goals

Začiatkom roka 2012 stála Národná banka Slovenska pred niekoľkými dôležitými rozhodnutiami, týkajúcimi sa jej IT infraštruktúry. Blížil sa termín plánovanej modernizácie počítačov a súčasne aj dátum ukončenia podpory operačného systému Windows XP, ktorý bežal na existujúcich počítačoch. Preto sa vedenie IT rozhodlo prejsť na operačný systém Windows 7 na všetkých počítačoch. IT tím chcel pritom využiť možnosť automatizovanej migrácie z Windows XP na Windows 7 prostredníctvom nástroja Microsoft System Center Confi guration Manager, ktorý bol do prostredia banky nasadený už skôr. Najväčší dôraz bol kladený práve na maximálnu mieru automatizácie celého procesu, na univerzálnosť technológií, na minimálne obťažovanie a prestoje používateľov a na optimálne využitie kapacít a času správcov.

Benefits

Efektívna, automatizovaná migrácia celej IT infraštruktúry:

  • Automatizovaná migrácia z Windows XP a nasadenie Windows 7 na existujúcich klientskych staniciach s rôznorodým hardwarovým vybavením
  • Automatizované nasadenie Windows 7 na nových klientskych staniciach s rôznorodým hardwarovým vybavením 
  • Automatizácia migrácie užívateľských profi lov a dát
  • Automatizácia migrácie klientskych aplikácií do prostredia Windows 7

Zjednotenie operačného systému u starších aj nových zariadení znamená nižšie náklady na prevádzku, správu, aktualizácie.

Nasadenie operačného systému Windows 7, ktorý je výrobcom plne podporovaný.

Description of the solution

V projekte migrácie zohral významnú úlohu AutoCont SK

Na základe výsledku verejného obstarávania bola pre realizáciu tohto projektu vybraná spoločnosť AutoCont SK, ktorá bola poverená hlavne prípravou obrazov Windows 7, prípravou politík GPO, prípravou technológie a postupov pre nasadenie operačného systému a migráciu používateľských a aplikačných dát a poskytoval konzultáciu a podporu počas nasadzovania. NBS testovala programové vybavenie, realizovala migráciu a organizačne zabezpečovala celý proces migrácie na 1150 pracovných staniciach a 320 notebookoch. Na príprave projektu, ktorého súčasťou bolo riešenie logistiky, náročné testovanie aplikácií, zabezpečenie a optimalizácia operačného systému, sa začalo pracovať v marci 2013. Všetko sa muselo dôkladne overiť pre niekoľko rôznych hardvérových konfi gurácií. V úvode projektu bola vykonaná analýza existujúceho stavu, boli pripravené nové obrazy operačného systému Windows 7 pre najrozšírenejší hardvér pracovných staníc. Po vytvorení obrazov sa začali analyzovať používané aplikácie.

Bankové prostredie si vyžaduje vysokú úroveň zabezpečenia Náročné požiadavky na zabezpečenie IT v bankovom prostredí sa týkajú množstva komponentov - pracovných staníc, operačných systémov, softwarového vybavenia, prístupu a štýlu práce užívateľov, dát, spôsobu nasadzovania operačných systémov, aplikácií a zálohovania. Požadované zabezpečenie pomocou rozsiahlej a komplikovanej metodiky USGCB v kombinácii s požiadavkami banky samotnej, znamenalo zvýšené nároky najmä na testovanie aplikácií v prostredí Windows 7. Nový operačný systém sa mohol začať nasadzovať až po zaistení plnej kompatibility, overení plnej funkčnosti aplikácií a splnení všetkých požiadaviek na zabezpečenie v novom prostredí.

Automatizovaná migrácia z Windows XP na Windows 7

Prechod na operačný systém Windows 7 sa týkal 80 % existujúcich počítačov HP, Dell a Lenovo a menšej časti novo dodávaných pracovných staníc HP a Lenovo. Migračné postupy museli fungovať na všetkých typoch hardwaru. Ako migračný nástroj bol zvolený MS System Center Confi guration Manager 2007, ktorý už bol v prostredí banky nasadený skôr a spravoval takmer všetky pracovné stanice. Vďaka tomu bolo možné využívať inventúru hardvéru a softvéru pre prípravu celej migrácie. Reporty pomohli identifi kovať stanice, ktoré neboli kompatibilné s Windows 7 a zaistiť včas dodávku nového hardvéru. A vďaka nástroju MS Application Compatibility Toolkit sa mohli predpovedať potenciálne problémy niektorých aplikácií a zamerať sa prednostne na riešenie ich kompatibility. Programové vybavenie nových Windows 7 bolo rozdelené na štandardné a špecifi cké softvérové vybavenie a boli vytvorené desiatky nových distribučných balíčkov pre bežné kancelárske aj bankové aplikácie. Súčasťou projektu bol aj prechod na novú verziu kancelárskeho balíka Microsoft Offi ce 2010 zo starších verzií.

Used technologies

  • Microsoft System Center Confi guration Manager
  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft 2008 Server  
  • User State Migration Tool
  • Group Policy
  • Application Compatibility Toolkit
Do you want more information?