Viability study and elimination analysis of ATPT risks for Slovnaft a.s.

AutoCont provided comprehensive material to assess the project viability of the feasibility of the rail tanker loading, including its benefits, but also possible risks and limitations, work schedule, implementation, and budget.

Customer profile

Implementation 2018

Spolupráca s AUTOCONTom nám dala konkrétnu predstavu o tom, ako by mohla vyzerať plná automatizácia jednej z našich strategických logistických prevádzok. Výsledkom spolupráce je ucelený materiál s návrhom riešenia, pomenovaním rizík, obmedzení a k nim prislúchajúcim protiopatreniam. kvalitne vypracovaná štúdia je výrazným prínosom pri rozhodovaní o ďalšom strategickom rozvoji logistiky Slovnaftu.

Patrik Hudačko

pracovník riadenia údržby loG

Initial situation and project goals

Cieľom štúdie bola konfigurácia a návrh modernizácie riadenia pre nakládku železničných cisterien tmavými ropnými produktmi vrátane automatizácie sprievodných procesov. Výsledný komplexný návrh automatizovanej nakládky železničných cisterien ropnými produktmi musel byť v súlade s ekologickými a ekonomickými požiadavkami, so všetkými dotknutými európskymi normami a najmä s ohľadom na zvýšenie úrovne ochrany bezpečnosti operátorov.

Benefits

  • posúdenie realizovateľnosti projektu

  • definícia prínosov projektu

  • definícia rizík a obmedzení, ktoré môžu v priebehu projektu nastať

  • zovšeobecnený návrh pre ďalšie plniace terminály na ďalších lokalitách

Description of the solution

Spoločnosť AUTOCONT v rámci štúdie rozdelila celkový proces nakládky do niekoľkých funkčných blokov (technologických celkov) pre prehľadné zmapovanie stávajúcich procesov. na základe tohto rozdelenia a zmapovania bol potom navrhnutý inovovaný proces, ktorého jednotlivé kroky boli v závislosti na technologických a ekonomických aspektoch rozdelené podľa zamýšľanej miery automatizácie.

dôkladnou analýzou jednotlivých procesov boli tiež definované možné riziká a obmedzenia, či už technologické, tak organizačné, vrátane prípadných obmedzení prevádzky v priebehu realizácie projektu. Súčasťou analýzy
je aj návrh spracovania vykonávacieho projektu, ktorý bol navrhnutý tak, aby zároveň mohol slúžiť ako dokumentácia pre stavebné a povoľovacie riadenie.

Spoločnosť Slovnaft tak na základe tejto Štúdie vykonateľnosti a eliminačnej analýzy rizík získala ucelený materiál k posúdeniu realizovateľnosti projektu, jeho prínosov, ale tiež jeho možných rizík a obmedzení. Súčasťou štúdie
sú odhadovaný harmonogram prípravných prác a realizácie a súčasne aj indikatívne rozpočty. Jednotlivé rozpočty boli rozdelené na náklady za vykonávací projekt a za samotnú realizáciu ako projektu ako celku, tak podľa jednotlivých technologických celkov podľa priorít definovaných zákazníkom. Toto rozdelenie tiež umožnilo jednak lepšie rozložiť realizáciu v čase, jednak viesť ďalšie úvahy o replikácii princípu automatizácie na ďalšie terminály Slovnaftu na území Slovenska, a tým efektívnejšie docieliť opakovateľnosť a tým aj návratnosť investícií.

Do you want more information?